ثبت شکایات

رسیدگی به شکایات 

در صورت هر گونه بروز مشکل یا نیاز به پیگیری مضاعف و یا هرگونه اعتراض یا شکایت احتمالی با ایمیل آدرس زیر تماس گرفته و شرح شکابت خودرا عنوان نمایید:

Novinpardazeshstore@gmail.com